آموزش استفاده از اسکوتر برقی

Roadie

در ابتدا باید به چند نکته اشاره کنیم :

- هیچ گاه زمانی که اسکوتر برقی خاموش می باشد بر روی آن سوار نشوید.

- اگر برای اولین بار است که می خواهید از اسکوتر برقی استفاده کنید حتما از شخصی در خواست کمک کنید تا در حفط تعادل به شما کمک کند.

- برای سوار شدن یا پیاده شدن , از پریدن خودداری کنید.

- سعی کنید در محیطی باز و ایمن به یاد گیری استفاده از اسکوتر برقی بپردازید.

 

حال به نحوه ی استفاده از اسکوترهای برقی می پردازیم :

1. برای سوار شدن بر اسکوتر برقی ، اسکوتر باید جلوی شما قرار داشته باشد و از جلو بر روی اسکوتر سوار شوید.

ابتدا یکی از پاهایتان را روی اسکوتر گذاشته و با حفظ تعادل به آرامی پای دیگر را روی اسکوتر قرار دهید.

 

2. قبل از هرگونه حرکت سعی کنید طریقه حفظ تعادل و ثابت ایستادن بر روی اسکوتر ( به شکلی که اسکوتر هم ثابت باشد و حرکت نکند ) را بیاموزید . 

 

3. برای حرکت رو به جلو کافیست تا هر دو پایتان را به آرامی رو به جلو فشار دهید , برای حرکت به عقب پاهایتان را به آرامی رو به عقب فشار دهید , برای چرخش نیز کافیست یکی از پاهایتان را رو به جلو یا عقب فشار دهید و هر سمتی که فشار وارد کنید موتورهای همان سمت شروع به حرکت می کنند .

برای ترمز کردن هم کافیست تا کف پاهایتان با سطح زمین موازی شود .

 

4. برای پیاده شدن از اسکوتر برقی شما باید ابتدا یک پای خود را از عقب به روی زمین گذاشته و سپس پای دیگر خود را از اسکوتر برداشته و پیاده شوید.

اگز شما پای خود را از جلو بر روی زمین بگذارید , احتمال دارد اسکوتر حرکتی ناگهانی کند و شما را به زمین بزند.

 

توجه : 

- هنگامی که شما روی اسکوتر برقی قرار دارید و احساس کردید پای خود را کج یا اشتباه روی اسکوتر قرار داده اید باید حتما از اسکوتر پیاده شده و  جای پای خود را تنظیم کنید.

( در غیر این صورت و در حالتی که شما پای خود را روی اسکوتر برقی و پدال حرکت دهید اسکوتر شروع به لرزش و یا شروع به حرکات عقب و جلوی نا منظم میکند که ممکن تعادل شما را برهم زده و شما را به زمین بزند )

در انتها نیز می توانید فیلم آموزشی را در ایران اسکوتر تماشا کنید.